Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1) Kindercoach Hoorn is gevestigd in Hoorn en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71721126.

2) Kindercoach Hoorn richt zich op het individueel begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar en het begeleiden van hun ouders of verzorgers en/of hun leerkrachten.

3) De ouders/voogd verstrekken de opdracht tot het begeleiden van het kind.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoach Hoorn en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Akkoordbevinding coaching/begeleiding kinderen tot 16 jaar

1)Kindercoach Hoorn is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding.

2)De opdracht gevende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij dit direct kenbaar maakt aan Kindercoach Hoorn.

 1. Totstandkoming opdracht

1)De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de ouders ondertekende opdrachtbevestiging door Kindercoach Hoorn retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de ouder aan Kindercoach Hoorn verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2)De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3)Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 1. Uitvoering van de opdracht

1)Kindercoach Hoorn bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

2)Het advies en de begeleiding van Kindercoach Hoorn is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen.

 1. Vertrouwelijkheid

1)Kindercoach Hoorn verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

2)Geheimhouding kan voorts worden doorbroken, als zich een situatie voordoet, waarbij Kindercoach Hoorn kennis of het vermoeden heeft dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor het leven of de gezondheid van het kind (bijvoorbeeld mishandeling)

3)Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

 1. Het dossier

1)In geval van individuele begeleiding houdt Kindercoach Hoorn een dossier bij van het kind waarin de persoonlijke gegevens zoals deze zijn besproken tijdens het kennismakingsgesprek en korte verslagen van elke sessie worden geregistreerd. Dit dossier wordt bewaard in een gesloten kast, in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

2)Het dossier is persoonlijk en mag alleen door Kindercoach Hoorn, het kind en de ouders/verzorgers worden ingezien.

Het dossier is enkel door derden in te zien wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is door de opdrachtgever en na toestemming van de ouders/verzorgers van het kind.

3)In het dossier worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn voor de begeleiding.

4)Na beëindiging van het coachingstraject zal Kindercoach Hoorn het dossier vernietigen.

5)Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijk, specifiek de omstandigheden waaronder Kindercoach Hoorn de vertrouwelijkheid moet verbreken.

8.Regels rond een afspraak

1)Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouders/verzorgers het kind brengen en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophalen, uitgezonderd de sessies waarbij de ouders/verzorgers aanwezig zijn. De ouders dienen tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn op het bij Kindercoach Hoorn bekende telefoonnummer.

2)Na een coaching sessie is er kort gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.

3)Na een aantal coaching sessies volgt een (tussentijds)evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers waarbij de vorderingen en een eventueel vervolg met betrekking tot de cliënt uitvoerig worden besproken.

 1. Observatie

Op verzoek van de ouders/verzorgers en met goedkeuring van het kind en school kan Kindercoach Hoorn de school bezoeken voor observatie. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders/verzorgers een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.

10.Verhindering en opzegging

1)Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd  50% van het tarief in rekening gebracht.

2)Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van Kindercoach Hoorn niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail.

3)Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 1. Tarieven

1)De tarieven worden voor aanvang van een coaching traject schriftelijk kenbaar gemaakt. De tarieven zijn inclusief btw.

2)Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

3)Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf 15 minuten) wordt er een afspraak ingepland.

 1. Betalingsvoorwaarden

1)Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De ouders/verzorgers verplichten zich de betaling ofwel direct contant te voldoen of binnen 1 week na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door Kindercoach Hoorn aan te wijzen bankrekening.

3)Bij een betalingsachterstand is Kindercoach Hoorn gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

1)Op alle overeenkomsten tussen ouders/verzorgers en Kindercoach Hoorn waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2)Kindercoach Hoorn is aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting als blijkt dat de klacht die geuit is tegen Kindercoach Hoorn niet naar behoren afgehandeld is.